Gravfältet vid Snoder

Här på båda sidor om vägen på den gamla strandvallen ligger ett gravfält, som använts under brons- och järnåldern. Äldst är röset, som mäter 26 m i diameter och är över 3 meter högt. De lägre rundade eller skeppsformade gravarna tillkom senare.

På Gotland finns ca 400 storrösen från bronsåldern. Under stenmassorna döljer sig ofta konstruktioner av olika slag som staplade murar, torn eller kistor av kalkstenshällar. Kratrarna i rösenas mitt kan vara avsiktliga.

Vid rösets fot syns en tydlig kantkedja av stora stenar. Söder om röset står en rest sten, vid vilken man kan ha offrat till den döde.

Storrösen kan ha använts under lång tid och är då gravplats för flera personer. Här påträffas oftast både skelett i kistor och brända ben spridda bland stenarna.

Länsmuseet Gotlands län
Länsstyrelsen

från informationstavlan