Ugnens fågelskyddsområde

- långgrunt strandområde med rikt fågelliv

ur Gotlands natur sid 136

Ugnens fågelskyddsområde sträcker sig från gränsen till Ekstakustens naturreservat vid Hammarudd i norr och cirka 6 km söderut längs kusten, ned till Snoderviken, norr om Kvarnåkershamn. Kusten är flack, och den långgrunda stranden är starkt uppflikad av en mängd uddar och vikar. Till stor del bestar stranden av en kortbetad strandäng, som ibland innesluter vikar som avsnörts från havet. Stranden längs denna kust utgör en idealisk livsmiljo för många andfåglar och vadare, och är troligen ett av Gotlands fågeltätaste kustavsnitt.

När Ugnens fågelliv inventerades fann man att ett 40-tal fågelarter häckade inom området Bland dessa fanns gravand, grågås, snatterand. skärfläcka, brushane och kärrsnäppa. Kärrsnäppan är kanske den intressantaste fågeln i området. För att kunna häcka är den beroende av just den typ av kortbetade strandängar som finns inom fågelskyddsområdet. I takt med att denna naturtyp försvinner till följd av att betet upphör, blir kärrsnäppan allt ovanligare.

Ugnens fågelskyddsområde har också stor betydelse för rastande fåglar. Under våren uppehåller sig stora flockar vitkindade gäss påd de betade strandängarna, och under sensommaren och hösten ser man ofta stora och artrika and- och vadarflockar.

För att fåglarna skall kunna häcka ostört råder tillträdesförbud till fågelskyddsområdet under tiden 15 mars-30 juni. Även under denna tid finns dock goda möjligheter att få inblick i områdets fågelliv. Genom att ta av västerut från väg 140 strax norr om gården Bopparve når man den strandnära vägen mellan Langstiteviken och Hammarudd i områdets norra del. Härifrån kan de rikaste strandängarna överblickas. Från vägen mot Kvarnåkershamn går en väg ut till fiskeläget Klase, som också är en bra observationsplats.