Utdrag ur sockenstämmoprotokoll

Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma med Sproge församling den 21 februari 1841.

Hos undertecknad pastor hade båtsman Mesans hustru anmält, att hon saknade all livsbärgning och kom att svälta ihjäl, om icke församlingen förbarmade sig över henne och gav henne något livsupphälle, alldenstund hon av sin hårda och obevekliga måg arbetskarl C.P. Pettersson icke hade att påräkna något understöd och icke en gång vågade sig inorn hans dörrar. Ordf. tillfrågade Pettersson, huru härmed sig förhöll, då han svarade, att som han nu avflyttat från sin svärmors hus och icke innehade mera än knappt 2/3 av de jordar hon såsom lösen för sin arvslott vid Lilla Norrgårde fått sig tilldelt, så kunde han icke lämna henne livstidsförsörjning för hennes återstående dagar men utfäste sig dock att årligen betala henne 1/2 tunna råg, så länge hon levde Mesans hustru förklarade, att hon ej kunde leva på en halv tunna råg om året och fortsatte följaktligen sitt ynkande. Församlingen härom tillfrågad svarade, att som Mesans hustru fått sig så mycket av sin arvejord tillslagen att hon likväl nu som förr kunde av densamma sig försörja och ansåg sig sålunda icke skyldig att någon försörjning henne tilldela. Församlingens husbönder anmodade fattigvårdsdirektionen, att när någon förlikning mellan hustru Mesan och hennes måg ej kunde åstadkommas, vid domstol utföra hennes talan.

P. Wallgren

ur "Gotlands Läns Bebyggelse 1956"